αγω

αγω
    I.
    ἀγῶ
    aor. 2 conjct. pass. к ἄγνυμι См. αγνυμι
    II.
    ἁγώ
    (ᾱ) in crasi = ἃ ἐγώ
    III.
    ἄγω
    (impf. ἦγον - эп. ἄγον, fut. ἄξω - дор. ἀξῶ, aor. 1 ἦξα, aor. 2 ἤγαγον, pf. ἦχα, ppf. ἀγηόχει; pass.: fut. ἀχθήσομαι и ἄξομαι, aor. 1 ἤχθην - ион. ἄχθην, pf. ἦγμαι; adj. verb. ἀκτέον)
    1) вести
    

(βοῦν κεράων Hom.; ἵππον τῆς ἡνίας, τὸ στράτευμα τέν ἐπὴ Μέγαρα (sc. ὁδόν) Xen.; τινὰ παρά τινα Plat.)

    ὁδὸς ἥ ἐπὴ τοῦτο ἄγουσα Plat. — ведущая к этому дорога;
    σχιστέ ὁδὸς ἐς ταὐτὸ ἄγει Soph. — разошедшиеся дороги сходятся;
    ἄγομαι τάνδ΄ ὁδόν Soph. — я вынужден идти по этому пути

    2) гнать, изгонять
    

(τινὰ ἔκ τινος Eur.)

    3) предводительствовать, командовать, управлять, руководить
    

(ἄρχειν καὴ ἄ. Plat.)

    τὰς Φοινίσσας ναῦς ἄξων Thuc. — командуя финикийским флотом;
    τέν πολιτείαν ἄ. Thuc. — управлять государством;
    θεῶν ἀγόντων Soph. — по воле богов;
    ἥ πεπρωμένη ἄγει θανεῖν τινα Eur. — судьба определила кому-л. умереть;
    τοῖς ἔξωθεν λόγοις ἠγμένος Dem. — руководствуясь посторонними соображениями

    4) привозить, приносить, доставлять
    

(οἶνον Hom.; ἀγώγιμα Plat.)

    πλοῖα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα Xen. — суда для перевозки нас

    5) проводить, прокладывать
    

(ὄγμον Theocr.; τάφρον Plut.)

    ἐπὴ τὸν τόπον τινὰ ἄ. ὕδωρ Plat. — проводить воду в какое-л. место;
    γραμμὰς ἄ. μέ ὡς ἂν ἀχθείησαν Arst. — чертить линии не так, как они должны были бы быть начерчены;
    ἄξειν τὸ τεῖχος Thuc. — построить стену;
    κόλπου ἀγομένου τῆς γῆς ταύτης Her. — поскольку эта область образует залив

    6) приводить, подводить, доводить
    

αὐτέν ἐς θρόνον εἶσεν ἄγων Hom. — он подвел ее и посадил в кресло;

    ἄγεσθαι γυναῖκα Her. — приводить к себе жену, т.е. жениться;
    ἄγεσθαι κούρην υἱέϊ Hom. или τῷ παιδὴ γυναῖκα Her. — женить сына;
    οὔτε ἐκδοῦναι οὐδ΄ ἀγαγέσθαι παρά τινων Thuc. — не выдавать замуж за кого-л. и не жениться (на их дочерях);
    τὸν υἱὸν ἧκεν ἄγων Xen. — он прибыл с сыном;
    ἄ. τινὰ εἰς δίκας (εἰς τέν δίκην) Xen. или εἰς δικαστήριον (εἰς κρίσιν, ἐπὴ τοὺς δικαστάς) Plat. — приводить кого-л. на суд;
    ἐπειδάν σου ἐπιλαβόμενος ἄγῃ Plat. — после того, как тебя схватят и приведут на суд;
    φόνου ἄγεσθαι Plut. — быть преданным суду за убийство;
    ὑφ΄ ἅρμα или ὑπὸ ζυγὸν ἵππους ἄ. Hom., Aesch. — запрягать коней в колесницу;
    εἰς μέγαν φόβον ἄ. τινά Polyb. — приводить кого-л. в ужас;
    εἰς οἶκτον ἄ. τινά Eur. — внушать кому-л. сострадание;
    εἰς μνήμην ἄ. τι καὴ παράδοσιν τοῖς ἐπιγινομένοις Polyb. — увековечивать что-л. в памяти потомства;
    εἰς φῶς ἄ. τι Plat. — выводить на свет, перен. разоблачать что-л.

    7) уводить или уносить, угонять
    

(ἵππους, αἰχμαλώτους καὴ ἄνδρας, λείαν Xen.)

    ἄ. εἰς δουλείαν Aeschin. — уводить в рабство;
    ἄ. καὴ φέρειν Her., Xen. — или φέρειν καὴ ἄ. Isocr., Xen. (τι и τινά) грабить, разорять, но тж. φέρειν καὴ ἄ. Xen., Plat. нести с собой;
    ἄγεσθαι, φέρεσθαι Eur. — подвергаться (полному) разграблению;
    ἐς δεσμοὺς ἄ. τινά Eur. — заключать в оковы (бросать в темницу) кого-л.

    8) вести (дела), делать, заниматься, производить
    

ἄ. πόλεμον Dem. — вести войну;

    εἰρήνην ἄ. Xen., Plat. — жить в мире;
    σχολέν ἄ. Plat. — пользоваться передышкой;
    ἀσχολίαν ἄ. Plat. — быть занятым, заниматься делом;
    δεχημέρους σπονδὰς ἄ. πρός τινας Thuc. — иметь десятидневное перемирие с кем-л.;
    γέλωθ΄ ὑφ΄ ἡδονῆς ἄ. Soph. — смеяться от удовольствия;
    ἀληθὲς ἄ. τὸ πένθος Luc. — испытывать неподдельную скорбь;
    πᾶσαν ἄδειαν ἄ. Dem. — быть в полной безопасности;
    κτύπον ἄ. Eur. — производить шум, шуметь;
    ἐλεύθερον ἄ. τινά Dem. — охранять чью-л. свободу;
    κλέος τινὸς ἄ. Hom. — прославлять кого-л.;
    εἰς τέν φωνήν τινος ἄ. τι Plat. — переводить что-л. на чей-л. язык;
    ἐς χεῖρας ἄγεσθαί τι Her. — принимать что-л. на себя, браться за что-л.;
    μῦθόν τινα διὰ στόμα ἄγεσθαι Hom. — говорить что-л.;
    ἀλήθειαν ἄ. Hes. — говорить правду;
    ἥ σελήνη διχομηνίαν ἦγε Plut. — было полнолуние

    9) считать, ставить, ценить
    

(θεόν τινα Luc.)

    τέν σοφίαν ἄ. (τι) Plat. — считать что-л. мудростью;
    πρόσθεν ἄ. τινά τινος Eur. — ставить кого-л. выше кого-л.;
    περὴ πλείστου ἄ. ποιεῖν τι Her. — считать какое-л. дело самым важным;
    τὸ πρᾶγμ΄ ἄ. οὐχ ὡς παρ΄ οὐδέν Soph. — придавать этому немалое значение;
    ἠγόμην ἀνέρ μέγιστος Soph. — я считался первым человеком;
    ἐν τιμῇ ἄγεσθαί τινα Her. — почитать кого-л.;
    εἰς ἐθελοκάκησιν ἄ. τι Polyb. — считать что-л. злонамеренным поступком

    10) притягивать, привлекать
    

Μαγνήσιος λίθος τοὺς δακτυλίους σιδηροῦς ἄγει Plat. — магнит притягивает железные кольца;

    λόγῳ τινὴ ἄ. τινά Eur. — завлекать кого-л. под каким-л. предлогом;
    ἄγεσθαί τινα σύμμαχον Xen. — привлекать кого-л. к военному союзу с собой

    11) доставлять, причинять
    

(πῆμά τινι Hom.)

    ὕπνον κἀνάπαυλαν ἄ. Soph. — давать сон и отдых;
    ἄ. δάκρυ Eur. — исторгать слезы, доводить до слез

    12) тянуть вниз, т.е. весить
    

(τριακοσίους δαρεικούς Dem.)

    χρυσίδες, ἄγουσ΄ ἑκάστη μνᾶν Dem. — золотые сосуды, весом в мину каждый

    13) проводить (время), жить
    

(ἡμέρας Soph.; βίοτον ἡδέως Eur.)

    κατὰ σελήνην ἄ. τοῦ βίου τὰς ἡμέρας Arph. — вести счет дням по луне, т.е. пользоваться лунным календарем;
    οὕτως ἦγε τοὺς χρόνους τότε τὸ τῶν Ἀχαιῶν ἔθνος Polyb. — таково было тогда летосчисление у ахейского племени

    14) выращивать, воспитывать
    

(παῖδας Luc.; σκύλακας Plut.)

    καλῶς ἀχθῆναι Plat. — быть хорошо воспитанным;
    φαύλως ἠγμένος Dem. — дурно воспитанный

    15) устраивать, справлять
    

(ἑορτήν Hes., Xen., Plat.; θιάσους Eur.)

    ἀχθῆναι δεῖ τήμερον τὰ Διονύσια Luc. — сегодня должны быть отпразднованы Дионисии

    16) (sc. στρατόν, ἑαυτόν и т.п.) идти, двигаться
    

(ταύτῃ, sc. ὁδῷ, ἐπὴ τοὺς πολεμίους Xen.)

    ἐπὴ τὸ ἄκρον τινὸς ἄ. Plat. — доходить до высшей степени чего-л. - см. тж. ἄγε, ἄγετε


Древнегреческо-русский словарь - М.: ГИИНС. . 1958.

Смотреть что такое "αγω" в других словарях:

 • άγω — βλ. πίν. 135 (μόνο στον ενεστ.) Σημειώσεις: άγω, άγομαι : κυρίως σε στερεότυπες εκφρ., όπως άγεται και φέρεται …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

 • ἁγώ — ἀγώ , ἀγός leader masc nom/voc/acc dual ἐγώ , ἐγώ I at least masc/fem nom/voc 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • άγω — (Α ἄγω) 1. οδηγώ, φέρνω, κατευθύνω, διευθύνω στα αρχ. χρησιμοποιείται συνήθως για έμψυχα σε αντιδιαστολή προς το φέρω που χρησιμοποιείται για άψυχα με την ίδια σημασία και χρήση απαντά ήδη στη Μυκηναϊκή (απρμφ. a ke) 2. μεταβαίνω σε κάποιο τόπο,… …   Dictionary of Greek

 • ἄγω — ἄγαμαι wonder pres imperat mp 2nd sg ἄγω lead pres subj act 1st sg ἄγω lead pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • άγω — άγομαι (συνήθως σύνθετο: εξάγω, εισάγω, παράγω, προάγω κτλ.), φέρνω, οδηγώ: Αυτός άγεται και φέρεται από τη μητέρα του …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • αγώ(γ)ι — το 1. το φορτίο που μεταφέρεται με αμοιβή: Αυτό, εκείνη την ημέρα, ήταν το δεύτερο αγώι που έκανε. 2. αμοιβή για τη μεταφορά, τα αγωγιάτικα: Zήτησε μεγάλο αγώι …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • ἀγῶ — ἀ̱γῶ , ἄγνυμι break aor subj pass 1st sg (attic epic doric) ἀ̱γῶ , ἀγάω imperf ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀγάω pres imperat mp 2nd sg ἀγάω pres subj act 1st sg (attic epic ionic) ἀγάω pres ind act 1st sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀγάω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγῷ — ἀγάω pres opt act 3rd sg ἀγάζω exalt overmuch fut opt act 3rd sg ἀγός leader masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγώ — ἀγός leader masc nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Οὐδ’ ὅσον κνήσασθαι τὸ οὖς σχωλὴν ἄγω. — См. Недосуг носа утереть …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • κἄγω — ἄγω , ἄγαμαι wonder pres imperat mp 2nd sg ἄγω , ἄγω lead pres subj act 1st sg ἄγω , ἄγω lead pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»